เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
*******************
                        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  หมวด 6 ข้อ 29 (3) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 
                    บัดนี้ เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) เรียบร้อยแล้ว
 
                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  29  มีนาคม  พ.ศ. 2561


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2561