เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 )

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เทศบาลเมืองสระแก้ว
เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 )
*******************
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  หมวด 5 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  นั้น
           อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 (2) จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  23 มกราคม 2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562
 
           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2562    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 23 ม.ค. 2562