เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 20 ซอย 1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE
ถนนเทศบาล 20 ซอย 1

.......................................

                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHAlTH CONCRETE ถนนเทศบาล 20 ซอย 1 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตทรานสปอร์ต เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างทั่วไปเลขที่ E5/2562 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง จำนวนเงิน 620,000.- บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 27 ธันวาคม 2561

                   ในกาารนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHAlTH CONCRETE ถนนเทศบาล 20 ซอย 1 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
         
ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2561


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2561