เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 2

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 2

.......................................

                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHAlTH CONCRETE ถนนเทศบาล 2 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตทรานสปอร์ต เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างทั่วไปเลขที่ E3/2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 วงเงินในสัญญาจ้าง จำนวนเงิน 2,015,286.08 .- บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบหกบาทแปดสตางค์) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

                   ในกาารนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHAlTH CONCRETE ถนนเทศบาล 2 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น.

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
         
ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2561


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2561