เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนเทศบาล 8 (ตรงข้ามหมู่บ้านนิตตาโฮม)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คสล. แยกถนนเทศบาล 8 (ตรงข้ามหมู่บ้านนิตตาโฮม)
....................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนเทศบาล 8 (ตรงข้ามหมู่บ้านนิตตาโฮม) โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างทั่วไปเลขที่ E16/2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 684,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงาน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนเทศบาล 8 (ตรงข้ามหมู่บ้านนิตตาโฮม) ในวันที่  15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น
 
                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                          ประกาศ   ณ   วันที่  13  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ย. 2561