เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การจัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยจังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ปรากฏข่าวทางสื่อออนไลน์ในเว็บไซต์ VOICE TV เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 กรณี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สั่งการให้กรุงเทพมหานคร จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดระเบียบการให้อาหารนกในเขตพื้นที่สวนสาธารณะ โรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน และวัด หากอยู่ในพื้นที่วัดขอให้กำหนดบริเวณให้อาหารในวงจำกัด หรือแม้แต่พื้นที่ส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง และจะต้องไม่ทำร้ายสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายและโรคที่เกิดจากนกพิราบ ซึ่งเป็นพาหะนำโรค โดยอุจจาระของนกที่ก่อให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบและระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น การให้อาหารนกอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 32 (1) และ (2) ประกอบมาตรา 54 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 27 และมาตรา 28 ประกอบมาตรา 74 ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2561