เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เทศบาลเมืองสระแก้ว
          เรื่อง    เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
....................................................................
 
          ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น
      
          เพื่อให้การปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 10 ข้อ 101/1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว


ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2561