เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เทศบาลเมืองสระแก้ว
*******************
                     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  หมวด 5 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  นั้น
 
                    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 5 ข้อ 26 (2) จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เทศบาลเมืองสระแก้ว  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ
 
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2561    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ย. 2561