เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  เทศบาลเมืองสระแก้ว
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
*******************
                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  หมวด 5 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  นั้น
 
                    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 5 ข้อ 26 (2) จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  27  เมษายน  2561  ถึงวันที่  30  กันยายน  2561
 
                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  27  เมษายน  พ.ศ. 2561


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2561