เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 80-9284 สระแก้ว รหัสพัสดุ 006-49-0004

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 80-9284 สระแก้ว
รหัสพัสดุ 006-49-0004                                       
 ...................................................................
 
          ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-9284 สระแก้ว รหัสพัสดุ 006-49-0004 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. สุรัตน์ เป็นผู้รับจ้าง  ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 11/2560  ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 439,000.-บาท (สี่แสน-สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 3 เมษายน 2560 นั้น
 
         ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-9284 สระแก้ว รหัสพัสดุ 006-49-0004 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ   ณ   วันที่  3   เดือน   เมษายน   พ.ศ.  2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2560