เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
 .............................................................
 
            ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการโครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 ซึ่งกำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นั้น
 
          บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 470,000.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้  เป็นผู้ดำเนินงานโครงการโครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาล 2
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                           ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2560