กองวิชาการและแผนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พนักงานเทศบาล
 

 

 

นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์
นางสาวศิวภัสร์ อินทร์จันทร์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววิไลวรรณ วงษ์จันนา
นางสาวฐิติชญา ธิติมาส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
 
นางสาวศิราภรณ์ ศรีอินทร์
 นายศรีประพันธ์ โคตรพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นิติกร