กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
พนักงานเทศบาล
 


นางสุภาภรณ์ จะนันท์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
น.ส.วิไลวรรณ วงษ์จันนา น.ส.วิไลวรรณ วงษ์จันนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นายทวีภัทร เลขยันต์
น.ส.วรรณรัตน์ สำราญนิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์