กองวิชาการและแผนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หัวหน้าส่วนราชการ
 

 

 

นายสมชาย หลำผาสุข
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์
นางสาวศิวภัสร์ อินทร์จันทร์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวศิราภรณ์ ศรีอินทร์
นางสาวฐิติชญา ธิติมาส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
 

 นายศรีประพันธ์ โคตรพัฒน์

 นิติกร