กองวิชาการและแผนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำนาจ - หน้าที่
 

    กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายในการจัดทำแผน หรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ งานเผยแพร่นโยบายข่าวสารของเทศบาลฯ งานธุรการ งานนิติการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานงบประมาณ วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

    สำหรับงานประชาสัมพันธ์ เปรียบเสมือนสือกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่และเทศบาลฯ ในการประสานงานขอความร่วมมือ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และให้มีความเข้าใจตรงกัน ซึ่งในข้อนี้เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว ต่างยึดมั่นการทำงานด้วยการผูกจิตไมตรีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนทุกท่านเสมอมา

    ผลงานสร้างสรรค์ของกองวิชาการและแผนงาน มีดังต่อไปนี้

    1. ในยุคอินเตอร์เน็ตกำลังเข้ามามีบทบาทในด้านการสื่อสารมากยิ่งขึ้น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สามารถกระทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพียงปลายนิ้วคลิ๊ก ด้วยเหตุนี้เองกองวิชาการจึงได้ดำเนินจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้วขึ้นในชื่อ www.sakaeocity.go.th  เพื่อให้ข้อมูลและสาระประโยชน์อื่นๆ ที่น่าสนใจแก่ประชาชนได้ติดตาม ที่สำคัญยังสามารถอัพเดทกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองสระแก้วได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

    2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เทศบาลฯได้ดำเนินการผ่านรถประชาสัมพันธ์ออกตามพื้นที่ต่างๆครอบคลุมทั้ง 20 ชุมชน

    3. สร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนได้มาแลกเปลี่ยนข่าวสาร พร้อมยังให้บริการอินเตอร์เน็ตกับประชาชน เสริมสร้างสังคมอุดมปัญญา

    4. โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น ระดมความคิดเห็น ฟังเสียงประชาชน เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำนโยบายในการพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

    5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับประชาชนผ่านทางระบบคลื่นวิทยุ FM นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารระหว่างเทศบาลฯกับชุมชน

    6. จัดทำวารสารงานกิจการเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ประมวลผลงานเด่น โครงการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สรุปงบประมาณในการบริหารราชการ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อไป