กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
อำนาจ - หน้าที่
 

มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
    มีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๖๒-๒-๐๗-๒๑๐๑-๐๐๘ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามลักษณะงานโดยทั่วไป และหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด
    โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในกองวิชาการและแผนงาน  และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการภายใน ดังนี้
    ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการภายในฝ่ายบริหารงานทั่วไป และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
    ๒. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการภายในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
    สำหรับการปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทน การรักษาการในตำแหน่ง และการมอบหมายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในกองวิชาการและแผนงาน หรือส่วนราชการภายในกองวิชาการและแผนงานให้เป็นไปตามคำสั่งหรือประกาศที่เทศบาลกำหนด