เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 (88) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 12 มิ.ย. 2563 ]67
32 (87) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 12 มิ.ย. 2563 ]66
33 (86) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 12 มิ.ย. 2563 ]71
34 (101) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 12 มิ.ย. 2563 ]64
35 (100) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 12 มิ.ย. 2563 ]60
36 (95) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 12 มิ.ย. 2563 ]65
37 (94) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 12 มิ.ย. 2563 ]63
38 (93) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 12 มิ.ย. 2563 ]66
39 (96) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 12 มิ.ย. 2563 ]69
40 (97) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 12 มิ.ย. 2563 ]64
41 (98) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 12 มิ.ย. 2563 ]89
42 (99) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 12 มิ.ย. 2563 ]56
43 (103) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 12 มิ.ย. 2563 ]62
44 (102) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 12 มิ.ย. 2563 ]65
45 (107) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 12 มิ.ย. 2563 ]64
46 (106) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 12 มิ.ย. 2563 ]65
47 (105) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 12 มิ.ย. 2563 ]61
48 (104) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 12 มิ.ย. 2563 ]62
49 (108) คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 มิ.ย. 2563 ]58
50 (109) คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]63
51 (110) คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 12 มิ.ย. 2563 ]72
52 (59) คู่มือสำหรับประชาชน: การเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [ 12 มิ.ย. 2563 ]59
53 (58) คู่มือสำหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 [ 12 มิ.ย. 2563 ]48
54 (57) คู่มือสำหรับประชาชน: การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน [ 12 มิ.ย. 2563 ]57
55 (56) คู่มือสำหรับประชาชน: การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 12 มิ.ย. 2563 ]55
56 (55) คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ [ 12 มิ.ย. 2563 ]66
57 (54) คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 12 มิ.ย. 2563 ]57
58 (53) คู่มือสำหรับประชาชน: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ [ 12 มิ.ย. 2563 ]64
59 (52) คู่มือสำหรับประชาชน: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล [ 12 มิ.ย. 2563 ]65
60 (51) คู่มือสำหรับประชาชน: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง [ 12 มิ.ย. 2563 ]57
 
|1หน้า 2|3|4