กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
พนักงานเทศบาล
 
นายชาติชาย สังฆฤทธิ์
ผู้อำนายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางวันเพ็ญ นะรานันท์

นางเยาวรัตน์ กาบปี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พยาบาลวิชาชีพ

นางวีนา ไผ่สมบูรณ์  
นายปราณี มรกต
เจ้าพนักงานธุรการ
 

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
นายสำราญ ลมพัด


พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
   
    นายสมนึก แก้วคำ
    พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ)