กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายชาติชาย สังฆฤทธิ์
ผู้อำนายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางวันเพ็ญ นะรานันท์

นางสาวนงค์ลักษ์ ศรีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางวีนา ไผ่สมบูรณ์
นางนิยม คำแสน
เจ้าพนักงานธุรการ

พยาบาลวิชาชีพ
นางเยาวรัตน์ กาบปี


พยาบาลวิชาชีพ
   

 

   
นายปราณี มรกต
   
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
   

 

     นายสำราญ ลมพัด
   
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
   

 

   
  นายสมนึก แก้วคำ
   
พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ)