กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำนาจ - หน้าที่
 

    กองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์และงานธุรการ โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้

    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

    1) งานธุรการ มีหน้าที่ดูแลงานสารบรรณ งานประสานงานทั่วไป งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน และงานเอกสารอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

    2) งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ การวางแผนด้านสาธารณสุข จัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข

    ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

    1) งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ควบคุมและดูแลเกี่ยวกับงานกวาดล้างทำความสะอาด งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และงานขนถ่ายขยะมูลฝอย

    2) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และงานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ

    3) งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ได้แก่ การตรวจรักษาโรคทั่วไป การทำแผลฉีดยา