กองคลัง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พนักงานเทศบาล
 

น.ส.ชลาลัย สีหนุ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลังน.ส.ชลาลัย สีหนุ


หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
น.ส.กชชัญณัช ร่วมสุข

 
นักวิชาการเงินและบัญชี


 
 
นางสุดา ปราณี
 

 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่
งานพัสดุและทรัพย์สิน
 

 

 

 
 นายสิทธิ พานิชไทย

 


 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้