กองคลัง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเศรษฐพงค์ชัย อัครพลประชิต
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
จ.ส.อ.อมรฤกษ์ สมบูรณ์
น.ส.ชลาลัย สีหนุ
น.ส.ชลาลัย สีหนุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
  น.ส.กชชัญณัช ร่วมสุข
นางสุดา ปราณี
นายสิทธิ พานิชไทย
 นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่
งานพัสดุและทรัพย์สิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้