กองคลัง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำนาจ - หน้าที่
 

    กองคลัง มีภารกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานะทางการเงิน การบัญชี พัสดุ จัดซื้อจัดจ้างตกลงราคา สอบราคา การประกวดราคาโครงการต่างๆ การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินงานให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี โดยแบ่งการทำงาน ดังนี้

    1. สนับสนุนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลเมืองสระแก้วประจำปีให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งมีหลักฐานรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ

    2. ยึดมั่นความโปร่งใสในการทำงานและสามารถตรวจสอบได้ การบริหารจัดการด้านเอกสารของการรับเงินรายได้ของเทศบาลเมืองสระแก้ว รับและบันทึกข้อมูลการรับเงินอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลด้านการรับเงินทุกประเภท ควบคุมดูแลการเก็บรักษาหลักฐานการรับเงินและใบเสร็จต่างๆ ให้อยู่ในที่ปลอดภัย จัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นปีงบประมาณ

    3. เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายการบริหารของเทศบาลเมืองสระแก้วในส่วนของข้อมูลด้านการเงิน จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหาร เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงินได้อย่างเหมาะสม

    4. บริหารงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ในการดำเนินกิจกรรมและโครงสร้างต่างๆของเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดสอบแข่งขันราคาเพื่อประหยัดงบประมาณ ทำสัญญาและบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับระเบียบพัสดุฯ และระเบียบฯ งบประมาณ จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจสอบอายุการใช้งานและรายงานต่อสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน

    5. บริการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด เจ้าหน้าที่ให้การบริการด้วยไมตรีจิตให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้วยความยินดี สำหรับเงินภาษีที่จัดเก็บได้จะนำกลับมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป