กองการศึกษา : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำนาจ - หน้าที่
 

    การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มึคุณภาพชีวิตที่ดีงาม ต้องปลูกฝังขัดเกลาตั้งแต่ในวัยเยาว์ ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับทักษะทางวิชาการ ในส่วนของกองการศึกษานั้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนด โดยมีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้วมีดังนี้

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 2(บ้านลัดกะสัง)        

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านหนองกะพ้อ)                                                

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว(หนองนกเขา)

โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว

1. โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านหนองกะพ้อ)           

2. โรงเรียนเทศบาล 2(บ้านลัดกะสัง)

    นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไป