เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สถิติการให้บริการ
 

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองสระแก้ว

หน่วยงาน (กอง)

จำนวน(คน)

หมายเหตุ

1. สำนักปลัด

  - งานทะเบียนและบัตรฯ

  - งานป้องกันฯ

 

6,160

66

 

2. กองคลัง

-  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

-  ภาษีป้าย

-  ทะเบียนพาณิชย์

-  ขออนุญาตใช้เสียง

 

59

418

61

40

 

3. กองช่าง

270

 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

826,215

 

5. กองการศึกษา

4,200

 

6. กองวิชาการและแผนงาน

118

 

7. กองสวัสดิการสังคม

312

 

รวม

837,919

 


ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  ที่มา : เทศบาลเมืองสระแก้ว