กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำนาจ - หน้าที่
 

กองช่าง มีภารกิจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง และการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย และงานสาธารณูปโภค งานสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานโยธาธิการต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ฝ่ายดังนี้

1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย  งานธุรการ และ งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่ดูแล งานสารบรรณ งานประสานงานทั่วไป งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุต่างๆ เป็นต้น ในส่วนงานสวนสาธารณะมีหน้าที่ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

2) ฝ่ายการโยธา ประกอบด้วย งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ , งานควบคุมอาคาร , งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและงานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่จัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณีต่างๆ ควบคุมดูแลซ่อมบำรุงไฟฟ้าในเขตเทศบาล ควบคุมดูแลอาคารและสถานที่ วางแผนและสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานบำบัดน้ำเสียและรักษาแม่น้ำสาธารณะ

3) ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง ประกอบด้วย งานสำรวจและออกแบบก่อสร้าง และงานผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ของเทศบาล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การวางแผนและวางโครงการพัฒนาระบบผังเมือง