สำนักงานปลัด : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
พนักงานเทศบาล
 

 

นางสาวสุภรัชต์ อินทรเทพ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางศรันยา สุกใส
นางเนตรนภา ทรงดาวเรือง นายพนม ฮวดศรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบ


จ่าเอกกฤษณะ ธนะโรจชูเดช
นายธานี ผลาหาร จ.ส.อ.กรกต วุฒิ
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวกนกวรรณ ปัญญาไว
 นายเปลี่ยน ปราณี
นักทรัพยากรบุคคล  
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง