สำนักงานปลัด : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
อำนาจ - หน้าที่
 

มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
          มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาลตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามลักษณะงานโดยทั่วไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด
          โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการภายใน ดังนี้
          ๑. ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการภายในฝ่ายธุรการ และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
          ๒. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการภายในฝ่ายปกครอง และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
          ๓. ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการภายในฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
          สำหรับการปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทน การรักษาการในตำแหน่ง และการมอบหมายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดเทศบาล หรือส่วนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล  ให้เป็นไปตามคำสั่งหรือประกาศที่เทศบาลกำหนด