สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำนาจ - หน้าที่
 
1) งานธุรการ หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
          1. การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภท
          2. การจัดซื้อ/จัดจ้างทุกประเภท
          3. การเก็บรักษา ควบคุมเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ
          4. การตรวจสอบงบประมาณทุกประเภท
          5. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2 ) งานการเจ้าหน้าที่ หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
          1. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
          2. งานบรรจุและแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
          3. งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก
          4. งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
          5. งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
          6. งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
          7. งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
          8. งานการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง การให้บำเหน็จ ความชอบเป็นกรณีพิเศษ
          9. การจัดทำงบประมาณประจำปีและงบประมาณเพิ่มเติม จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล
          10. งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
          11. งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
          12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3 ) งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
          1. งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
          2. งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2542
          3. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 452/2542 ลง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2542
          4. งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
          5. งานด้านเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
          6. การตรวจสอบคำขอเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชน การถ่ายรูป ตรวจสอบไปยังสำนักทะเบียนอื่น ๆ
          7. การจัดทำแบบรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ รวมทั้งแบบรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
          8. การจัดเก็บเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ให้มีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
          9. การส่งเงินค่าธรรมเนียม และเงินค่าปรับเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ส่งกองคลังตามระเบียบฯ
          10. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4 ) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
          1. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
          2. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
          3. งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนสาธารณภัยอื่น ๆ
          4. งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
          5. งานจัดทำแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
          6. งานการฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
          7. งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
          8. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
          9. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5 ) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
          1. งานตรวจและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
          2. งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          3. งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าว เพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
          4. งานประสานงานกับจังหวัด อำเภอและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
          5. งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
          6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6 ) งานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
          6.1 งานธุรการ หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                    - งานสารบรรณ รับ – ส่งหนังสือ
                    - ร่างและโต้ตอบหนังสือ
                    - จัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา
                    - จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
                    - เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานีขนส่งฯ และจัดทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์
                    - ค่าบริการร้านค้า ตลอดจนค่าบริการสถานีขนส่ง นำส่งกองคลังตามกำหนด
                    - ตรวจสอบและดูแลทรัพย์สินของสถานีขนส่งฯ
                    - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
          6.2 งานประชาสัมพันธ์ หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                    - ประชาสัมพันธ์ถึงเส้นทางการเดินรถสายต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ
                    - ชี้แจง ตอบปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการสถานีขนส่ง
                    - เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน
                    - จัดเก็บค่าบริการสถานีขนส่ง
                    - ตรวจสอบและดูแลทรัพย์สินของสถานีขนส่ง
                    - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย