เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน

สภาพทางสังคม
 

 

        ชุมชน จำนวน 20 ชุมชน จำนวนครัวเรือน 11,000 หลังคาเรือน  จำนวนประชากร 18,189 คน  แยกเป็นชาย 8,813 คน หญิง 9,376 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561  ที่มา : งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัด เทศบาลเมืองสระแก้ว

              ข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองสระแก้ว

                  จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพพลภาพทั้งหมด                               จำนวน 336 คน

                  จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพพลภาพที่ได้รับความช่วยเหลือ        จำนวน 336 คน

                  จำนวนผู้สูงอายุที่ขอรับความช่วยเหลือ                                               จำนวน 1,976 คน

                  จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือ                                               จำนวน 1,976 คน

                  จำนวนประชากรที่เป็นโรคเอดส์และได้รับความช่วยเหลือ                จำนวน 20 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561  ที่มา : กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว

เขตการปกครองเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้แบ่งออกเป็น  20  ชุมชนย่อย  ดังนี้

                         ชุมชนย่อยที่  1                          บ้านคำเจริญ                                        

                         ชุมชนย่อยที่  2                          บ้านหนองนกเขา - พี.ที.ที.

                         ชุมชนย่อยที่  3                          บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย

                         ชุมชนย่อยที่  4                          บ้านใหม่คลองปูน

                         ชุมชนย่อยที่  5                          บ้านเนินสมบูรณ์

                         ชุมชนย่อยที่  6                          บ้านชาติเจริญ

                         ชุมชนย่อยที่  7                          ศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง

                         ชุมชนย่อยที่  8                          บ้านเนินรัตนะ 1  เนินกลอย

                         ชุมชนย่อยที่  9                          บ้านหลังสุขศาลา

                         ชุมชนย่อยที่  10                        บ้านเนินรัตนะ  2  หลังวัด

                         ชุมชนย่อยที่  11                        สระแก้ว - สระขวัญ

                         ชุมชนย่อยที่  12                        บ้านคลองจาน

                         ชุมชนย่อยที่  13                        บ้านโคกกำนัน

                         ชุมชนย่อยที่  14                        บ้านลัดกระสัง

                         ชุมชนย่อยที่  15                        บ้านหนองเสม็ดเหนือ

                         ชุมชนย่อยที่  16                        ตลาดสระแก้ว

                         ชุมชนย่อยที่  17                        บ้านคลองนางชิง

                         ชุมชนย่อยที่  18                        เฉลิมพระเกียรติ ร.9

                         ชุมชนย่อยที่  19                        บ้านเอื้ออาทร

                         ชุมชนย่อยที่  20                        สระแก้ว - สระขวัญ 2