เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม ฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

 
คณะผู้บริหาร
 
นายตระกูล สุขกุล
นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์
นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์
นายชัยรัตน์ บุญช่วย
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว 
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว 
 
นายรัตนากร ช้างรบ
นายอภิชา ปังอักษร

 นางพึงใจ สุวรรณะ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว