เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ทม.สก.ร่วมกับ รพ.สมเด็จยุพราชฯ จัดโครงการ stop teen mom ปี 62


(6 ก.ย.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมนายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางอัญชณา จิตสว่างทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยนายแพทย์ชัยรัตน์ สมบูรณ์ธนกิจ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมในโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้เรื่องเพศศึกษารอบด้าน เริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนการฝึกทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อนที่มีปัญหาได้ 2.เพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์แรก และครภ์หลัง ในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 120 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์